Beiskolázási információk

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni (a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet). A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az intézménybe történő felvétel és az iskolaváltás biztosításának helyi szabályai

A tanuló - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén határozati forma alapján jelzi.

Vendégtanulók érkezése esetén a jogszabálynak megfelelően jár el ez intézmény, róluk külön nyilvántartást vezet. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat:

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat (előnyben vannak a körzetesek)
sajátos nevelési igényű tanulókat (ha az intézményünk a kijelölt iskola)
különleges helyzetű tanulókat.
Az iskola az alábbi formában biztosítja az iskolánkba érkezők iskolaváltását:

Az esetlegesen lemaradók, illetve tananyag részben máshol tartó tanulók esetében differenciált oktatási formával segítjük, szükség esetén türelmi időt biztosítunk a hiányok pótlására. A türelmi idő mértékét az intézmény igazgatója – a szaktanárral történt egyeztetés után – határozza meg.
Amennyiben az érkező tanuló lemaradása jelentős egy adott tantárgyban, az intézmény igazgatójának engedélyével, az érdemjeggyel történő osztályozás alóli átmeneti felmentést kaphat az úgynevezett türelmi idő tartamára.
Az 5-8. évfolyamon emelt szintű vagy emelt óraszámú képzést nyújtó osztályokban szintfelmérővel állapítjuk meg a tanuló tudásszintjét, és ennek eredményét figyelembe véve javasoljuk számára megfelelő képzésre a tanulót.
A körzetben élő tanulóknak kötelező felvételt biztosítunk, amennyiben helyhiány nem áll fenn.
A körzeten kívül élő tanulók felvétele kérelem alapján, a hatályos jogszabályok szerint történik.
Az intézmény első évfolyamára a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik a felvétel.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt.

A tanulói jogviszony megszűnésére a következő okok miatt kerülhet sor:

ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,
a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában -a bejelentés tudomásulvételének napján,
az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette,
a bejelentés tudomásulvételének napján megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, tanulónak a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik.
Amennyiben a nyolcadik évfolyamot elvégző, tanköteles tanuló középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatalt.

Nemzetközi vonatkozású rendelkezések

A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi a köznevelésért felelős miniszter véleményét.

Ha Magyarország területén élő, három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező kiskorú nem magyar állampolgár kéri a felvételét nevelési-oktatási intézménybe, a felvételkor igazolnia kell, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá azt, hogy az iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételekről ki gondoskodik. A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

a) menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású (amennyiben a szülő és a gyermek, a tanuló három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik),

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Amennyiben a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár megfelel a fenti feltételeknek, és a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A menekült, oltalmazott, menedékes jogállású nem magyar állampolgárú kiskorú az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően veheti igénybe a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel az iskolai nevelést-oktatást.

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az előzőekben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az iskolai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti.

Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója - a szülő egyetértésével - az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja meg.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment