Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

A 2022/23. tanév helyi rendjének meghatározása a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet és a 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet alapján történt. Intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a tanítási év, amelynek biztosítania kell egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatását, elsajátítását.

A 2022/2023. tanév

- első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök)

- utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek)

A tanítási napok száma 183 nap.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. január 27-ig kapják meg a tanulók.

A tanítási év második féléve a tanítási év utolsó napja: 2023. június 16.

A bizonyítvány kiosztásának időpontja: 2023. június 22.

A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

(nevelőtestületi / iskolai önkormányzat hatáskörében meghatározva)

                                               dátum                                    felhasználás

-       2022. október 15.                   Nevelőtestületi értekezlet

-       2022. október 28.                   Pályaorientációs nap

-       2023. január 30.                     Félévi nevelőtestületi értekezlet      

-       2023. június 14.                     DÖK-nap


Erdei iskolák

Az erdei iskolák, táborok szülői kezdeményezésre, önköltséges alapon szerveződnek a munkaközösségi munkatervnek megfelelően.

A negyedik évfolyam bentlakásos erdei iskolája 2023. május 31. és június 2. között lesz. Helyszíne: Dég.

A szünetek időtartama

A 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet alapján:

Az őszi szünet a 2022/23. tanévben elmarad.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. §. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A témahetek és a témanap megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

  • Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.
  • Digitális témahét 2023. március 27-31. között,
  • Fenntarthatósági témahét 2023. április 24-28. között,

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

Ütemterv, naptári terv

Jelen, intézményi munkaterv csak a főbb ütemezéseket tartalmazza. A többi, szakmai tevékenységet a Tanév rendje és a szakmai munkatervek tartalmazzák.

Ezen munkatervek 2022. szeptember 9-ig elkészültek.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment