A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

A tantervben előírt tananyag elmélyítése érdekében otthoni felkészülést igénylő feladatokat kapnak a tanulók. Az otthoni feladatok egységes elvek alapján tantárgyanként más-más formában adhatók.

Célja a tanórákon szerzett ismeretek átgondolása, elmélyítése, az önálló tudásszerzés elősegítése, az egymásra épülő taneszközök segítségével a folyamatos, rendszeres munka kialakulása, az eredményes tanulás.

A házi feladat készítésének elvei: a tanórán tanultak alkalmazása, gyakorlása, rendszerezése, ismétlése – önállóan egyéni tanulási technikákkal; a tanuló tehetséggondozásának, felzárkóztatásának elősegítése.

A házi feladatok kijelölése során tekintettel kell lenni arra, hogy a felkészülés ideje lehetőleg ne haladja meg tantárgyanként a 10-25 percet, összesen a 1,5-2 órát. A feladatok a tanítási óra tananyagához szorosan kötődjenek – életkori sajátosságok figyelembevételével.

Az otthoni feladatok formái rendszeresen vagy alkalmanként lehetnek:

-   szóbeli tanulás,

-   írásbeli feladatok,

-   alapfogalmak elmélyítése,

-   rajzos feladatok,

-   otthon elvégezhető kísérlet,

-   saját megfigyeléseken alapuló tapasztalatgyűjtés,

-   kiselőadások előkészítése, gyűjtőmunka,

-   projekt készítése,

-   házi fogalmazás,

-   versenyekre, pályázatokra való felkészülés

Az otthon elkészített feladatok számonkérhetők az ellenőrzés és értékelés szempontjai alapján.

Az ellenőrzés kiterjedhet:

-          a házi feladat elkészítésének megvalósulására, a helyes megoldás összehasonlításával

-          önellenőrzéssel,

-          tanári ellenőrzéssel.

A házi feladat hiányát a szülők felé a füzetben, munkafüzetben és az elektronikus naplóban jelezzük.

A tanulmányi munka értékelése

A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

A számonkérés módjai, azok eredményeiről való tájékozódás

           

-          Szóbeli feleletek - teret engedve a formális és informális ismereteknek.

-          Írásbeli dolgozatok: témazárók, röpdolgozatok, szódolgozatok, házi dolgozatok, esszék, pályamunkák, projektek, tesztek, feladatlapok, házi vizsga

-          Gyakorlati munkák (rajz, technika)

-          Bemutató gyakorlatok, előadások (ének, testnevelés)

-          Házi vizsga (8. évfolyam végén)

-          Tanulmányok alatti vizsgák

A számonkérés követelményeit az egyes tantervek tartalmazzák.

 • A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját öt munkanappal hamarabb megismerje. Ugyanabban az osztályban egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet nem lehet íratni.
 • A dolgozatokat 10 munkanapon belül értékelni kell (kivételt képez a tanár betegsége, illetve tanítási szünetek). A fenti időponton túl kiadott dolgozatok kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beírásra kerüljön-e.
 • Szóbeli feleltetést helyettesítheti a röpdolgozat, ez a napi tananyagot számonkérő írásbeli kötelezettség, amely korlátlanul iratható, és értékeléskor a szóbeli felelettel azonos értékű.
 • A tanuló joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyeit, továbbá munkájában elkövetett hibáit megtudja, illetve munkáját megnézhesse. A témazáró dolgozatokat fogadóórán a szülő is megnézheti.
 • A nyolcadik évfolyamon tanuló diákjaink számára úgynevezett házi vizsgát szervezünk, amelynek szabályozását a pedagógiai program melléklete tartalmazza.

A félévi és év végi osztályzatok kialakításában az alábbi sorrendben számítjuk be az írásbeli munkákat:

-       témazáró és nagydolgozatok,

-       röpdolgozatok, szódolgozatok,

-       házi dolgozatok, projektek.

 • Témazáró dolgozatok írása esetén lehetőséget adhatunk javító dolgozat írására. Ebben az esetben mindkét osztályzatot beírjuk a naplóba.
 • A témazáró dolgozatokat egy évig megőrizzük.
 • A tervezett írásbeli beszámolók közül a témazáró és nagydolgozatok idejét rögzítjük a tanmenetben.
 • Írásbeli számonkérést – hagyományos munkarendben - nem alkalmazunk a testnevelés tantárgynál.
 • Írásbeli beszámolás alóli mentesség megállapítása és alkalmazása a szakértői bizottság véleménye alapján történik.
 • Írásbeli munkák minőségét, eredményességét, értékelését a munkaközösség vezetők a munkatervükben rögzített időben és formában ellenőrzik, a tapasztalatokról a félévi és év végi beszámolókban adnak tájékoztatást az iskola vezetőjének.
 • Az iskola a szülőt írásban tájékoztatja az érdemjegyekről.

Szöveges értékelést alkalmazunk a törvénynek megfelelően 1. évfolyamtól 2. évfolyam félévéig negyedévente. A témazárókat %-ban is értékeljük.

Érdemjeggyel osztályozzuk a tanulók teljesítményét a 2. évfolyam 2. félévétől 8. évfolyam végéig.

A kerettantervnek és a pedagógiai programunknak megfelelően minden tantárgyat és minden anyagrészt szövegesen vagy érdemjeggyel minősítünk.

 

Az értékelés elvei

 • Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak.
 • Az iskolai követelményrendszerre épüljön.
 • Biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát.
 • Ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű.
 • Fejlesztő, ösztönző legyen.
 • Önismeretre neveljen.

Az értékelés formái

Személyes, szóbeli, írásbeli értékelés:

 • a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad;
 • fogadóórákon;
 • szülői értekezleten az osztályfőnök által;
 • az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a magatartás és szorgalom jegyek kapcsán;
 • nevelőtestület előtt - szélsőséges esetekben;
 • a szaktanárok és az osztályfőnök által dicséretek, illetve elmarasztalások.

Írásbeli munkáknál a témazárók százalékban kifejezett értékelése

                        felső tagozaton:                                             alsó tagozaton 2. évfolyam félévig:

                                                                                                szöveges értékeléssel értékelünk:

100% - 91%    = 5                                          Kiválóan teljesített

90% - 76%     = 4                                          Jól teljesített

                       75% - 51%      = 3                                          Megfelelően teljesített

                       50% - 36%      = 2                                          Megfelelően teljesített

                       35% - 0%        = 1                                          Felzárkóztatásra szorul

         

A tanulók teljesítményének értékelése szövegesen, érdemjeggyel

Alsó tagozaton 1. és 2. évfolyam félévig a tanulók teljesítményét tanév közben a következők szerint értékeljük:

-       Kiválóan teljesített

-       Jól teljesített

-       Megfelelően teljesített

-       Felzárkóztatásra szorul

Részletes szöveges tantárgyi értékelést negyedévente adunk. Ennek formai követelménye: két példányban, fejléces, iskolai bélyegzővel, osztálytanítók aláírásával rendelkező lap.

Az iskola tanárai figyelembe veszik a tanulók tudását, ismereteik gyakorlati alkalmazását, a közös munkában való részvételt. Az egyes tantárgyakban kimagasló eredményt elért tanuló tantárgyi értékelésénél félévkor az érdemjegy mögé „D” jelzést kaphat, az év végi bizonyítványban a Megjegyzés rovatban jelöljük.

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél:

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)

Dráma és színház tantárgy értékelése:                                             Részt vett/Nem vett részt

Etika/Hit-és erkölcstan tantárgy értékelése alsó tagozaton:             Részt vett/Nem vett részt

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.

A 2. évfolyam végétől a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette (a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az integrációjával összefüggő tantervi tanulmányi követelmények az irányadók).

Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója - a szülő egyetértésével - az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja meg.

A 2. évfolyam 2. félévétől kialakított értékelést a 8. évfolyam végéig a tanulók teljesítményét érdemjegyekkel értékeljük (1-5 számskálán)

 

Az értékelés a tantervi követelmények alapján

 

Jeles (5) érdemjegyet az a tanuló érdemel, aki az adott időszakban a helyi tantervben előírt követelmények elméleti ismereteit tudja, jól alkalmazza, helyesen látja az ok- okozati összefüggéseket. Írásbeli munkái kifogástalanok, ismereteit szabatosan fejezi ki. A tananyag feldolgozásában aktívan részt vesz.

Jó (4) érdemjegyet az a tanuló érdemel, aki az adott időszakban a fentiek szerint dolgozik ugyan, de munkájához biztatást igényel. Írásbeli munkái csak a tanítási órán feldolgozott ismereteket tükrözi. (Önállóan nem egészíti ki ismereteit). Megfigyelése, tapasztalat szerzése irányításra szorul.

Közepes (3) érdemjegyet az a tanuló érdemel, aki az adott időszakban a követelményeknek eleget tesz, de a folyamatos munkában nehézségei vannak, azokat kisebb segítséggel, irányítással tudja legyőzni. Nem elég egyenletes munkájának minősége, hiányosságai vannak a felkészülés során.

Elégséges (2) érdemjegyet az a tanuló érdemel, aki az adott időszakban a munkájában állandó irányításra szorul a tantervi minimumot teljesíti. Ismereteit csak rendszeres tanári segítséggel tudja alkalmazni. Szóbeli, írásbeli kifejezőkészsége az adott tantárgyi anyagból nehézkes, gyenge. Írásbeli munkája felületes.

Elégtelen (1) érdemjegyet az a tanuló érdemel, aki az adott időszakban a követelményeket nagy segítség ellenére sem sajátítja el. Nem tesz eleget a tantervi követelményeknek. Írásbeli munkája nem megfelelő.

Az érdemjegyek száma a heti 1 órás tantárgyaknál minimum 3, a heti 2 és több órás tantárgyak esetén minimum 4.

A nagyobb óraszámú tantárgyaknál havi több érdemjegy szükséges az értékeléshez.

A féléves, év végi záró érdemjegy kialakításánál, az egész értékelendő időszakot figyelembe vesszük, figyelemmel vagyunk a fejlődésre.

Az érdemjegyeket témazáró felmérők és vizsgák esetén 1,5-ös szorzattal súlyozottan vesszük figyelembe az átlagszámítás során.

Amennyiben a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment