Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei,

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanuló osztályzatait, évközi teljesítményét és érdemjegyeit az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

Tanulmányok alatti vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a tanuló jogviszonyban áll, vagy független vizsgabizottság előtt lehet tenni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

A vizsgák követelményei a helyi tantervben előírt követelmények alapján kerülnek összeállításra. Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának követelményrendszerével, amely az intézmény pedagógiai programjában (helyi tanterv) és házirendjében (minimumkövetelmények) megtalálható.

Tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,

 • aki rendszeres iskolába járás, illetve a tanórai foglalkozáson való részvétel alól felmentett;
 • akinek engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményének egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget;
 • akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem osztályozható, a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen;
 • akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból.

(A nevelőtestület betegség miatti hiányzás esetén nem tagadhatja meg az osztályozó vizsga lehetőségét.)

Amennyiben a tanulónak éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja, igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai hiányzást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének, a nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét megtagadhatja.


Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló,

 • aki eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő;
 • aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja folytatni, amennyiben az iskola vezetése – szaktanárokkal való egyeztetés után - ezt megkívánja.

Javítóvizsgát tesz az a tanuló,

 • aki tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott;
 • aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le;
 • ha az írásbeli osztályozó, - illetve különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik;
 • aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.


A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:

-       A javítóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

-       A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet.

-       A javítóvizsga idejéről és követelményeiről az igazgató a tanulót és annak szüleit írásban értesíti. A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

-       A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

-       Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja.

-       Ha a tanuló vizsgája sikertelen, az adott osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait.

-       A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapra és a bizonyítványba.

-       Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon. 

Tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki - neki fel nem róható ok miatt - nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.

Választható beszámolási módok

-       írásbeli vizsga

-       szóbeli vizsga

-       gyakorlati vizsga.

Amennyiben többféle lehetőség áll rendelkezésre, a szaktanárnak a felsorolt lehetőségek közül az osztályfőnökkel – BTMN-es, illetve SNI-s tanuló esetén az iskola fejlesztő-vagy gyógypedagógusaival - egyeztetve minimum az egyikkel élnie kell.

Vizsgatárgyak, vizsgarészek

A vizsgák követelményei a helyi tantervben előírt követelmények alapján kerülnek összeállításra.

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának követelményrendszerével, amely az intézmény pedagógiai programjában (helyi tanterv) és házirendjében (minimumkövetelmények) megtalálható.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit tartalmazó szabályozásainak linkjei:

http://szenateri.hu/images/Alsó_tagozat_tantárgyi_minimum_követelmények_NAT_2020.pdf

http://szenateri.hu/images/minimum.pdf

Vizsgaidőszakok

-       javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között

-       osztályozó vizsga: egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik, kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

-       osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga tervezett időpontja:

-       A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

Jelentkezés a vizsgákra:

-       A tanuló a tanév helyi rendjében meghatározott időpontig jelentkezhet vizsgára a gondviselő aláírásával, ha a szülő kezdeményezi a gyermeke vizsgáját.

-       A diák a szaktanárától írásban kap tájékoztatást a vizsgáról, a vizsgarészekről.

Vizsgák rendje

Az írásbeli vizsgák rendje:

-       Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el.

-       A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat.

-       A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak.

-       A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni.

-       Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.

-       Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc.

A szóbeli vizsgák rendje:

-       A szóbeli vizsga tételeit, kérdéseit a szaktanár állítja össze.

-       A szóbeli vizsga nem nyilvános.

-       A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

A gyakorlati vizsgák rendje:

-       A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. A gyakorlati vizsgára az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – például rajz, műszaki rajz, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

-       A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak, nem nyilvánosak.

-       Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.

-       A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát és ismerteti az írásbeli vizsga szabályait.

-       A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.

-       Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.

-       A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.

-       A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.

-       A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantárgyanként maximum hatvan perc.

-       A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben.

-       Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az osztályfőnöknek.

-       A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.

-       Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.

A vizsgák értékelése

-       Az írásbeli vizsgák értékelése az iskola egységes értékelési szabálya szerint történik.

-       A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.


A vizsgák eredményének kihirdetése

-       A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik.

-       Az augusztusi osztályozó, javító és pótlóvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik.

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása

-       Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.

-       Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.

-       A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője szóban bízza meg feladatuk ellátásával.

-       Ha a bizottságban nem kapott szerepet a tanuló osztályfőnöke, akkor tanácskozási joggal vehet azon részt.

-       Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.

-       A vizsgáról jegyzőkönyv készül a tagok aláírásával.

-       A jegyzőkönyv melléklete – ha van - a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja.

A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.

-       A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tegye le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak. akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.

Független vizsgabizottság előtti vizsga

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.

Házi vizsga

A házi vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 8. osztályos tanulóira kell alkalmazni. A tanulók matematika, magyar nyelv és irodalom, informatika és idegen nyelvi év végi vizsgát kötelesek tenni.

 • A vizsga jellege: szummatív vizsga (a tanuló teljesítményének viszonyítása a követelményekhez).
 • A vizsga általános célja:
  • a tanulók tantárgyi követelmények szerinti tárgyi tudásának, képességeinek vizsgálata;
  • a vizsgázás, mint értékelési forma tanulása;
  • a vizsgázás, mint ösztönzési, motivációs forma;
  • a tanulók, tanárok önértékelésének fejlesztése;
  • a középiskolai tanulmányok sikeres megkezdésének támogatása.

A vizsgák tantárgyi elveit, céljait, követelményeit és a lebonyolításának szabályozását a mellékletben található Vizsgaszabályzat tartalmazza.

Sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:

 • az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
 • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
 • a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
 • szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment